Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VOOR HAPTONOMIE SASKIA VUGTS

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 1. Therapeut: Saskia Vugts
 2. Cliënt: de volwassene, het kind of de jongere die bij deze praktijk in begeleiding is.
 3. Praktijk: Praktijk voor Haptonomie Saskia Vugts
 4. Behandelovereenkomst: de behandelovereenkomst tussen Saskia Vugts en de cliënt.
 5. WGBO: Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
 6. VVH: Vereniging van Haptotherapeuten

Artikel 2: Algemeen

 1. Behandeling bij deze praktijk is geen vervanging van medische behandeling, medicatie en/of andere reguliere hulpverlening.
 2. De praktijk heeft geen diagnostische bevoegdheid.

Artikel 3: Behandelovereenkomst – geheimhouding – privacy

 1. De therapeut heeft geheimhoudingsplicht.
 2. Voorafgaand aan het behandeltraject wordt de cliënt gevraagd een behandelovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Hierin geeft de cliënt expliciet toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens in de behandelovereenkomst en het cliëntdossier overeenkomstig de privacy policy van de praktijk. Het privacy document is te vinden op www.saskiavugts.com.
 3. Op deze behandelovereenkomst is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. De WGBO bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. In de WGBO zijn onder andere geregeld: het recht op informatie; toestemmingsvereisten voor een behandeling; de plicht een cliëntdossier aan te leggen; het recht op inzage van de cliënt in het cliëntdossier en de geheimhouding van cliëntgegevens.
 4. Met het invullen van de behandelovereenkomst geeft de cliënt aan de praktijk toestemming voor het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de behandelovereenkomst en het cliëntdossier.
 5. Voorafgaand, tijdens of na het behandeltraject kan het voor een zo effectief mogelijke behandeling nodig zijn informatie in te winnen of te verstrekken aan bijvoorbeeld de huisarts. De cliënt zal dan gevraagd worden daarvoor een toestemmingsformulier te ondertekenen. Deze toestemming betreft uitsluitend overleg en afstemming noodzakelijk om over voldoende informatie te beschikken ten behoeve van adequate behandeling. De verkregen gegevens worden opgeslagen in het cliëntdossier.
 6. In geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als voor zijn of haar omgeving of bepaalde personen behoudt de praktijk zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
 7. Eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van, voor de behandeling relevante, informatie zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 8. Op alle van en met de praktijk gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Arnhem aangewezen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de cliënt en deze praktijk.
 2. De tariefstelling per behandeling wordt in de behandelovereenkomst vastgesteld. De cliënt ontvangt hiervoor na afloop van elke sessie een factuur welke binnen 7 dagen op de bankrekening van de praktijk, genoemd op de nota, voldaan wordt. De kosten voor de consulten kunnen (deels) door de zorgverzekering worden vergoed als de cliënt aanvullend verzekerd is. Welk bedrag de zorgverzekeraar eventueel bijdraagt hangt af van de polisvoorwaarden van de verzekering van de cliënt.
 3. Het tarief kan op of na 01-01 van ieder jaar worden aangepast.
 4. Bij het niet voldoen van de betaling binnen de betalingstermijn zal de praktijk aan de cliënt een betalingsherinnering sturen. Hiervoor worden administratiekosten gerekend. Dit wordt in de behandelovereenkomst vastgesteld. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen niet aan de betalingsherinnering dan is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 5. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 5: Annulering

Bij afzegging korter dan 24 uur voor aanvang van de afspraak zal het totale sessietarief in rekening gebracht worden.

Artikel 6: Crisisopvang

Crisisopvang is binnen deze praktijk niet mogelijk. Bij een eventuele crisis kunnen u of uw naasten zich tot uw huisarts wenden.

Artikel 7: Ethische Code

De praktijk handelt conform de door de VVH geformuleerde ethische beroepscode:    klik hier voor de beroepscode op de site van de VVH.

Artikel 8: Klacht

 1. Als de cliënt naar zijn of haar oordeel tijdens de behandeling onzorgvuldig of verkeerd is begeleid kan hij of zij een klacht indienen. Het is belangrijk dat de cliënt de klacht eerst binnen de praktijk bespreekt en probeert op te lossen. Het is ook mogelijk de VVH hierbij in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen kan een klacht worden ingediend bij de stichting zorggeschil (www.zorggeschil.nl) of bij de commissie van toezicht van de VVH (www.haptotherapeuten-vvh.nl).
 2. Klik hier voor de klachtenprocedure op de site van de VVH.

Artikel 9: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. De cliënt gaat met het ondertekenen van de behandelovereenkomst akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. De algemene voorwaarden staan weergegeven op: www.saskiavugts.com

Artikel 10: Slotbepaling

 1. De praktijk kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.
 2. De therapeut heeft een inspanningsverplichting (geen resultaatverplichting).
 3. Zowel de cliënt als de praktijk kan op ieder gewenst moment de behandelovereenkomst ontbinden.

Opgemaakt te Nijmegen, 1 januari 2024